Nyhedsbrev #6

Click here for an English version of the newsletter.

Kære kolleger,

De sidste uger har handlet om fravalg. Vi er som landets øvrige uddannelsesinstitutioner blevet pålagt betydelige besparelser i de kommende år. Det har bl.a. nødvendiggjort, at vi har måttet lukke en række uddannelser og profiler. Det er trist, men jeg tror på, at det er bedre med klare og tydelige fravalg på udvalgte områder end at bruge grønthøster-metoden. Vi er nødt til at ruste os til en fremtid med færre ressourcer, øget konkurrence og flere krav fra omverdenen. Det kræver strategiske fravalg, men også strategiske tilvalg.

Den ny virkelighed
Universiteterne har fået en central plads i samfundet. Det er både rigtigt og dejligt, men det betyder også, at vi i langt højere grad end tidligere vil blive mødt med forventninger til vores uddannelser og forskning samt krav om, at vi skal kunne levere mere effektivt. Tænk blot på de mange politiske initiativer de seneste par år, fx dimensioneringen af uddannelser, studiefremdriftsreformen og den kommende reform af taxametermodellen. Jeg tror, at vi på universiteterne vil opleve det, som har været hverdagen for sygehusene i årevis: Krav om relevante ydelser af høj kvalitet, men for færre penge!

Vi er på SDU særligt udfordret, da vi gennem de seneste mange år har oplevet en stor vækst i vores uddannelsesaktiviteter - ikke mindst her på Samfundsvidenskab. Det har udhulet vores basismidler og har gjort det vanskeligt at bevare en høj kvalitet i alle ydelser, samtidig med at det har gjort os sårbare over for nuværende og kommende dimensioneringer af uddannelserne. Endelig har vi en decentral struktur - som vi holder fast i, fordi vi tager vores regionale ansvar alvorligt - men som er meget kostbar.

Man kan vælge at se passivt til og løbende forsøge at tilpasse sig de stigende krav og de færre ressourcer. Det er den langsomme, men sikre død. Vi har valgt en anden og mere offensiv tilgang - vi vil være med til at forme vores egen fremtid. Derfor startede vi en strategiproces for halvandet år siden under overskriften "kvalitet og relevans" med præcis det formål at finde ud af, hvordan vi skal udvikle og styrke vores aktiviteter og indtægtsgrundlag, så vi ruster os til den ny virkelighed.

Det kræver også, at vi har modet til at investere og lave strategiske indsatser i en tid med besparelser og fravalg. Jeg er klar over, at dette kan være vanskeligt at acceptere - men det er desværre bydende nødvendigt.

Den lokale strategiudvikling
Fakultetets strategi, der blev færdiggjort i sommers, sætter en ramme og en retning for vores fælles bestræbelser på at skabe et stærkt og levedygtigt fakultet. Denne ramme skal udfyldes decentralt. De lokale miljøer har forskellige muligheder og udfordringer - og skal derfor fokusere på forskellige dele af strategien. Og vi må aldrig forsøge at gøre alting på én gang!

Derfor har alle institutter og enheder de seneste måneder arbejdet intenst på at finde ud af, hvilke indsatser der er de vigtigste for dem. Der er blevet arbejdet hårdt og engageret, og der er kommet mange gode forslag frem både inden for og på tværs af enheder - og jeg vil gerne takke jer alle sammen for at være gået ind i dette vigtige men svære arbejde i en travl hverdag. Det har ikke været helt nemt, og vi har alle skullet vænne os til en helt ny og fælles måde at arbejde på - men I har ikke ladet jer slå ud af dette, og vi er alle (ikke mindst jeg) blevet klogere undervejs. Tak for indsatsen!

De strategiske indsatser
Der er kommet rigtig mange gode forslag vedrørende uddannelse, forskning og videnudveksling frem - og mange forslag der går på tværs af de tre områder. Desværre er det ikke alle de gode forslag, der kan sættes i gang nu. Det har vi hverken kræfter eller økonomiske ressourcer til, og vi skal også sikre, at vi har økonomisk råderum til at sætte gang i yderligere tiltag i de kommende år.

Vi har i institutlederkredsen lavet en fælles prioritering af forslagene med stor hjælp fra Akademisk Råd og Uddannelseskomiteen. Nogle af indsatserne kræver koordination og skal løftes i fællesskab - andre skal understøttes af fælles strategiske midler, hvis vi skal lykkes med dem.

Vi har i processen lagt vægt på forslag, der på én gang er realiserbare og med potentiale til at gøre en forskel. På grund af de tiltagende økonomiske udfordringer har vi lagt særlig vægt på forslag, der vil kunne frigøre eller skabe nye ressourcer - både på kortere og længere sigt. Endelig har vi vægtet forslag med et tværgående potentiale. Jeg er overbevist om, at vi skal blive langt bedre til at tænke i udvikling og samarbejde på tværs af institutter, geografi og administrative enheder, så vi undgår dobbeltarbejde og i stedet kan høste synergier på tværs af fagligheder og gamle skel.

Jeg vil ikke her gå i detaljer med de enkelte indsatser, men blot fremhæve, at de er i rigtig god tråd med vores fire strategiske nøgleinitiativer og samler sig under følgende overordnede prioriteringer:

Mere rentable og attraktive uddannelser: Vi skal på én gang skabe en bedre økonomi i uddannelserne, fremme samarbejdet på tværs af campusser og sikre attraktive uddannelser for de studerende. Vi har derfor prioriteret udviklingen af nye IT-baserede læringsformer samt en indsats for at opnå en international akkreditering (AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business).

En styrkelse af vores efter- og videreuddannelser: Vi skal sikre synlighed i det omgivende samfund og et stærkt fremtidigt og alternativt indtægtsgrundlag for fakultetet. Vi har derfor særligt prioriteret udviklingen af deltidsuddannelser og korte kundetilpassede programmer.

Udvikling af forskningsgrupper: Vi skal øge kvaliteten og relevansen af vores forskning og sikre flere eksterne og elitære forskningsmidler. Vi har derfor valgt at understøtte enkelte elitære satsninger, hvor potentialet for ekstern finansiering er stort, og hvor forskningen samtidig er relevant og tværdisciplinær. Samtidig har vi valgt at prioritere udvalgte lokale indsatser, der i særlig grad kobler kvalitet og relevans.

Optimering af drift og økonomistyring: Med henblik på at sikre den bedst mulige administration for studerende og medarbejdere og for at kunne frigøre ressourcer til udvikling på sigt, har vi prioriteret at optimere og sanere vores administrative processer på bl.a. studie- og økonomiområdet.

Institutledere og administrative ledere vil i den kommende tid informere jer mere i detaljer om de prioriterede indsatser og det videre arbejde med at udfolde dem.

/Nikolaj