Nyhedsbrev #5

Click here for an English version of the newsletter.

Kære kollegaer,

Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2016. Som rektor skrev i sit nyhedsbrev, er 2016 et jubilæumsår: Universitetet runder 50 år. Det vil blive markeret på forskellig vis i løbet af året, og I kan følge de mange aktiviteter og arrangementer på det særlige jubilæumssite på sdu.dk.

Men vi skal også se fremad i år. Som jeg skrev om i sidste nyhedsbrev, er der fuld gang i den lokale strategiudvikling. Jeg havde for nylig lejlighed til at se nogle af de mange spændende ideer og forslag til strategiske indsatser, der arbejdes med på institutterne og i de administrative enheder, og det tegner meget lovende for den videre proces. Tak for jeres indsats!

Uddannelseskomiteen er i gang
Ovenpå reorganiseringen af forskningsgrupper og institutter i efteråret, er en af de helt centrale opgaver at få fokuseret og prioriteret vores portefølje af heltidsuddannelser. Rammerne for dette arbejde er givet af strategien: Vi skal have attraktive uddannelser, der både er økonomisk bæredygtige og relevante – og som har en tydelig sammenhæng til vores forskningsgrupper.

Vi har afventet, at Uddannelseskomiteen blev nedsat, så den kunne kaste sig over denne opgave. Det er sket nu, og den er kommet i arbejdstøjet fra dag 1! Med afsæt i bl.a. vores selvevaluering, uddannelsesregnskaber og nye registeranalyser, er komiteen i fuld gang med at se på, hvordan vi kan skærpe uddannelsesporteføljen.

Behovet for dette arbejde er blevet yderligere forstærket af de kommende besparelser på universitetsområdet. Vi skal ligesom de øvrige fakulteter komme med forslag til strategiske til- og fravalg inden marts.

Jeg har endvidere bedt Uddannelseskomiteen komme med forslag til en revideret studienævnsstruktur, der matcher den fremtidige portefølje af uddannelser. Dette arbejde forventes igangsat i marts.

Alle institutter har udpeget en studie-og uddannelsesleder (SUL), som repræsenterer instituttet i Uddannelseskomiteen, hvor også de studerende spiller en fremtrædende rolle. I kan læse mere om Uddannelseskomiteens kommissorium og sammensætning her: strategy.sam.sdu.dk

Vi kan og skal dog ikke overlade alt arbejdet til Uddannelseskomiteen. Hvis vi fortsat skal kunne udbyde uddannelser af høj kvalitet i en tid med mere begrænsede ressourcer, så skal vi alle tænke i nye og smartere måder at undervise og samarbejde på. Det håber jeg meget, at I alle vil være med til.

Ændringer i ledelsen
Som flere af jer allerede ved, har jeg med virkning fra 1. januar 2016 reduceret i fakultetets ledelseslag for at frigøre ressourcer til andre vigtige opgaver ved fakultetet.

Jeg har aftalt med Torben Damgaard, at han overtager ledelsen af kompetenceenheden Master- og HD-sekretariatet efter Søren Land og derfor træder tilbage som prodekan. Torben får dog ikke kun ansvaret for administrationen af EVU området. Den faglige ansvar for studierne og ansvaret for udviklingen af området bliver også forankret i kompetenceenheden under Torbens ledelse. Jeg er sikker på, at denne sammensmeltning vil fokusere og styrke vores EVU aktiviteter.

Jeg har endvidere aftalt med Jørgen T. Lauridsen, at han overlader hvervet som ph.d.-skoleleder til Nina Dietz Legind, som derfor fremadrettet vil være både ph.d.-skoleleder og prodekan for forskning. Da ph.d.-uddannelsen er en central del af vores forskningsaktiviteter, er det naturligt at samle disse under én hat i en tid med færre ressourcer.

I forbindelse med den nye institutstruktur har det været vigtigt for mig, at der i Slagelse og Sønderborg er lokal ledelse, der kan varetage campusspecifikke opgaver og sikre den lokale sammenhængskraft med blik for helheden på fakultetet. Det glæder mig meget, at lektor Ulrik Wagner og lektor Anna Marie Dyhr Ulrich har givet tilsagn om at fungere som viceinstitutledere i henholdsvis Slagelse og Sønderborg. Jeg er overbevist om, at de vil gøre det godt.

Jeg ønsker jer alle et godt jubilæumsår!

/Nikolaj