Nyhedsbrev #3
Click here for an English version of the newsletter.

Kære kollegaer,

Jeg håber, at I alle har haft en dejlig sommerferie.

Som jeg bebudede i nyhedsbrevet op til sommerferien; hermed nyt om strategi m.m.

Vi fik fakultetets strategi på plads lige inden ferien, og er allerede i fuld gang med at omsætte den til virkelighed. På fakultetsniveau afvikles her i efteråret en række af de handlinger, der er nævnt i strategien under de fire nøgleinitiativer. Flere af dem er allerede godt i gang. For at sikre bedst mulig information og transparens kan I læse om de forskellige handlinger på hjemmesiden. Vi har ikke aktuelt udførlige beskrivelser af alle handlinger klar, men vil løbende opdatere hjemmesiden med mere information. Se mere her: strategy.sam.sdu.dk.

Derudover vil den decentrale strategiudfoldelse på institutter og i administrative enheder være i fokus her i efteråret.

Økonomi
Jeg ved og har stor forståelse for, at den økonomiske situation på fakultetet fylder meget i bevidstheden hos flere af jer. Selvom vi har holdt igen i 2015, er der er behov for at tilpasse omkostningerne yderligere med netto ca. 25 millioner kroner de kommende år, samtidig med at der gerne skal sikres tilstrækkelige midler til fakultetets strategiske udvikling.

Institut- og administrative ledere har derfor i løbet af sommeren bidraget med input til at reducere omkostningerne med afsæt i strategien. På baggrund af disse input er der allerede lukket en række planlagte stillinger, forventede fremtidige driftsomkostninger er blevet reduceret, og der indgås netop i disse dage frivillige aftaler om fratrædelser og/eller seniorordninger.

Mange spørger sikkert, om der også kommer afskedigelser. Det kan vi desværre ikke udelukke. Men sådanne skal i så fald først forelægges bestyrelsen på dens næste møde den 28. september 2015, da så alvorlige beslutninger er et bestyrelsesanliggende. Samarbejdsudvalget og øvrige relevante aktører vil naturligvis blive inddraget. Indtil da kan jeg desværre ikke sige mere om dette, men jeg er fuldt ud opmærksom på, at der er et stort behov for klar besked, og jeg vil snarest efter bestyrelsesmødet orientere om, hvorvidt afskedigelser kommer på tale. Det er min forventning, at vi i løbet af oktober har været igennem de nødvendige tiltag, der skal sikre, at vores økonomi er i balance i årene, der kommer.

Mulige institutændringer
Et andet emne, jeg er blevet spurgt til, er mulige institutændringer. Vi har siden maj arbejdet med at danne nye og stærkere forskningsgrupper på tværs af campusser på baggrund af selvevalueringen. Processen har været grundig og konstruktiv med inddragelse af de berørte miljøer. Den er snart tilendebragt, og alle skulle meget gerne snart kende deres fremtidige gruppetilhørsforhold. Vi er sammen med institutlederne i fuld gang med at vurdere, hvilke konsekvenser dette bør have for den kommende institutstruktur. Baseret på dette arbejde forelægger jeg bestyrelsen min indstilling på næste møde i september, da institutændringer er et bestyrelsesanliggende på SDU. Indtil bestyrelsen har truffet sin beslutning, kan jeg desværre heller ikke sige mere om dette.

Nyt job - Mickael Bech
Som flere af jer sikkert har erfaret, så tiltræder Mickael Bech som direktør for KORA den 1. oktober 2015. Det er både en meget spændende og betydningsfuld stilling, og derfor er det med stor stolthed, at jeg siger farvel til Mickael.

Det glæder mig meget at se, at dygtige ledere fra SDU er efterspurgte uden for vores egne mure. Samtidig kommer vi dog også til at savne Mickael. Han har været en fantastisk kollega og har ydet en helt ekstraordinær stor indsats som institutleder, både på sit institut og på fakultetet i forbindelse med vores igangværende strategiske proces. Her har han været en kæmpe drivkraft for de forandringer, vi gerne vil skabe og en vigtig samlende figur i bestræbelserne på at skabe ét fælles fakultet. Jeg ønsker Mickael al mulig held og lykke!


Jeg håber, at I løbende vil besøge hjemmesiden strategy.sam.sdu.dk og tage aktivt og konstruktivt del i udfoldelsen af strategien, og jeg vil igen opfordre jer til at kontakte nærmeste leder, hvis I har spørgsmål.

/Nikolaj